Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Download in PDF vorm

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam praktijk: Mariette Kuper Praktijk Kinder en jeugdtherapie
Naam regiebehandelaar: Mariette Kuper
E-mailadres: mariette@kuperpsychiater.nl
KvK nummer: 68429630
Website: http://www.kuperpsychiater.nl/
BIG-registraties: 39032920201
Overige kwalificaties
Basisopleiding
AGB-code praktijk: 03037769
AGB-code persoonlijk: 03069114

2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
Autisme ADHD Angst en stemmingtsstoornissen Kinder en jeugdtherapie

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren): Eenmanszaak.

Wel samenwerkingsverband met het behandelteam van Autismepunt: Jolijn Monteiro (psycholoog), Vidasense en Expertisebureau OKJ.

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Zorgcooperatie Brabant, Autismepunt, collega psychiaters VVPL

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

  • Jan Schrurs, BIG 19049273225
  • Myrte Schrurs, BIG 39924793025
  • Nikki Berkvens, BIG 59925642025
  • Kirsten Olde Agterhuis, BIG 19915165125
  • Alex Henkelman, BIG 99032533030

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Multi disciplinair overleg (MDO) en inzet andere disciplines ten behoeve van behandeling.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Via huisarts en dan via GGZ Crisisdienst. Crisisdienst neemt de volgende dag contact op met de praktijk.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: er tot nu toe weinig gebruik van wordt gemaakt

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: Achmea, Caresq, Menzis, VGZ en VRZ.
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is. Ik upload mijn gecontracteerde verzekeraars op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden Ik upload het document/de documenten met de behandeltarieven, no-show voorwaarden en noshow tarief op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Lidmaatschap VVPL: Twee mogelijkheden klachtbemiddeling door een bestuurslid of indienen van een klacht bij onze onafhankelijke klachtencommissie, bestaande uit een huisarts en een externe psychiater onder voorzitterschap van een advocate.

Ik upload het document met de klachtenregeling op: www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
Lidmaatschap VVPL: Twee mogelijkheden klachtbemiddeling door een bestuurslid of indienen van een klacht bij onze onafhankelijke klachtencommissie, bestaande uit een huisarts en een externe psychiater onder voorzitterschap van een advocate.

De geschillenregeling is hier te vinden Ik upload het document met de geschillenregeling op: www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij:
Waarneming vanuit de VVPL en dhr. T. Macor, psychiater.

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja, via VVPL

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.kuperpsychiater.nl

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt): Secretariaat ontvangt de aanmelding via een verwijzing van de huisarts en bespreekt deze met Mariette Kuper. Het secretariaat checkt hoe cliënt verzekerd is (18+) of waar de client woonachtig is (18-).

Als de behandelvraag akkoord is en met name bij 18- de beschikking door de gemeente afgegeven is, wordt cliënt door het secretariaat uitgenodigd voor een intakegesprek bij hoofdbehandelaar. Mocht de behandelvraag niet akkoord zijn, dan neemt het secretariaat of hoofdbehandelaar contact op met de cliënt om advies te geven en door te verwijzen naar een collega psychiater.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: Mariette Kuper
Generalistische basis ggz:
Geen
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving 0329 Psychiater

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Behandelaren Autismepunt gz psycholoog orthopedagoog

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Naam: Mariette Kuper
Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9401 gz-psycholoog, 1e lijn 9406 gz-psycholoog Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 0329 Psychiater

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: Mariette Kuper

Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving 9401 gz-psycholoog, 1e lijn
9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 0329 Psychiater

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
In gesprekken tijdens de behandeling bespreek ik de voortgang van de behandeling met mijn clienten.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
ROM voortgang wordt in medicore genotuleerd. voortgang dmv tussentijdse evaluatie behandelplan.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG): Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
halfjaarlijks en na 1 jaar wordt voortgang besproken in MDO. Daarnaast ook met patient.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
begin en na 1 jaar wordt ROM afgenomen.

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
Ja

III. Ondertekening

Naam: Mariette Kuper
Plaats: Eindhoven
Datum: 25 november 2016
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja

Mariëtte Kuper
Mariëtte
Kuper